5 kyu - blått bälte


KIHON
- Oi-zuki
- Sanren-zuki
- Gyaku-zuki, Gedan-barai och Gyaku-zuki
- Age-uke och Gyaku-zuki samt Gedan-barai (bakåt)
- Soto-uke och Kiba-dachi samt Yoko-empi
- Uchi-uke, Kizami-zuki och Gyaku-zuki
- Kokutsu-dachi och Shuto-uke, därefter Zenkutsu-dachi och Gyaku-zuki (framåt+bakåt)
- Mae-geri
- Mae-geri, Oi-zuki, Gyaku-zuki och Gedan-barai
- Mae-geri-chudan och Mae-geri-jodan
- Mawashi-geri och Gyaku-zuki
- Mae-ashi-geri, Mawashi-geri och Gyaku-zuki
- Mae-geri-jodan och Mawashi-geri-jodan
- Yoko-keage (Kiba-dachi)
- Yoko-kekomi (Kiba-dachi)
- Mae-geri (framåt) och Yoko-keage (åt sidan) = samma ben

KUMITE
- Ippon kumite (med Oi-zuki, Mae-geri och Yoko-kekomi)

KATA
- Heian Yodan

9 kyu | 8 kyu | 7 kyu | 6 kyu | 5 kyu | 4 kyu | 3 kyu | 2 kyu | 1 kyu