6 kyu - grönt bälte


KIHON
- Oi-zuki
- Sanren-zuki
- Gedan-barai och Gyaku-zuki (bakåt)
- Soto-uke och Kiba-dachi samt Yoko-empi
- Uchi-uke och Gyaku-zuki (bakåt)
- Age-uki och Gyaku-zuki samt Gedan-barai
- Kokutsu-dachi och Shuto-uke därefter Zenkutsu-dachi och Gyaku-zuki
- Mae-geri
- Mae-geri, Oi-zuki och Gyaku-zuki
- Mae-geri-chudan och Mae-geri-jodan
- Mawashi-geri och Gyaku-zuki
- Mae-geri-chudan och Mawashi-geri-chudan
- Yoko-keage (Kiba-dachi)
- Yoko-kekomi (Kiba-dachi)

KUMITE
- Ippon kumite (med Oi-zuki och Mae-geri)

KATA
- Heian Sandan

9 kyu | 8 kyu | 7 kyu | 6 kyu | 5 kyu | 4 kyu | 3 kyu | 2 kyu | 1 kyu