7 kyu - gult bälte


KIHON
- Shiko-dachi och Sanren-zuki
- Gyaku-zuki
- Oi-zuki
- Gedan-barai och Gyaku-zuki (bakåt)
- Age-uke och Gyaku-zuki
- Soto-uke och Gyaku-zuki (bakåt)
- Uchi-uke
- Age-uki och Gyaku-zuki samt Gedan-barai
- Kokutsu-dachi och Shuto-uke (framåt + bakåt)
- Mae-geri
- Mae-geri och Gyaku-zuki
- Mae-ashi-geri och Oi-zuki (bakåt)
- Mawashi-geri
- Mawashi-geri och Gyaku-zuki
- Yoko-keage (Kiba-dachi)
- Yoko-kekomi (Kiba-dachi)

KUMITE
- Gohon kumite (med Mae-geri och Mae-ashi-geri)

KATA
- Heian Nidan

9 kyu | 8 kyu | 7 kyu | 6 kyu | 5 kyu | 4 kyu | 3 kyu | 2 kyu | 1 kyu