8 kyu - orange bälte


KIHON
- Kiba-dachi och Sanren-zuki
- Gyaku-zuki
- Oi-zuki
- Gedan-barai och Gyaku-zuki
- Age-uke och Gyaku-zuki
- Soto-uke och Gyaku-zuki
- Uchi-uke och Gyaku-zuki
- Kokutsu-dachi och Shuto-uke
- Mae-geri
- Mae-geri och Oi-zuki
- Mawashi-geri
- Yoko-keage (Kiba-dachi)
- Yoko-kekomi (Kiba-dachi)

KUMITE
- Gohon kumite (med Gyaku-zuki)

KATA
- Heian Shodan

9 kyu | 8 kyu | 7 kyu | 6 kyu | 5 kyu | 4 kyu | 3 kyu | 2 kyu | 1 kyu