9 kyu - rött bälte


KIHON
- Kiba-dachi och Choku-zuki
- Gyaku-zuki
- Oi-zuki
- Gedan-barai
- Age-uke
- Soto-uke
- Uchi-uke
- Kokutsu-dachi och Shuto-uke
- Mae-geri
- Mae-geri och Gyaku-zuki
- Mawashi-geri
- Yoko-keage (Kiba-dachi)
- Yoko-kekomi (Kiba-dachi)

KUMITE
- Gohon kumite

KATA
- Taikyoku Shodan

9 kyu | 8 kyu | 7 kyu | 6 kyu | 5 kyu | 4 kyu | 3 kyu | 2 kyu | 1 kyu